หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านมุง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านมุงสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562  
 

ตามที่สภาเทศบาลตำบลบ้านมุง  ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านมุง   สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี  2561  เมื่อวันที่  6  ธันวาคม  2561  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2562  โดยให้เริ่มสมัยประชุม  ตั้งแต่วันที่  11  กุมภาพันธ์  2562    
เป็นต้นไป  นั้น
           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 [  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 13 )  พ.ศ. 2552 ]   ประกอบกับ หมวด 2 การประชุม ข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554)  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านมุงสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2562  ตั้งแต่วันที่  11  กุมภาพันธ์  2562  เป็นต้นไปมีกำหนดไม่เกิน  30  วัน
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 09.34 น. โดย คุณ จีรพัฒน์ จันทรา

ผู้เข้าชม 128 ท่าน