HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านมุง เรื่อง เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านมุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561  
 

ด้วยประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านมุง  ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านมุง  
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี  2561  ในวันที่  6  ธันวาคม  2561  เวลา  09.00  น.  
เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านมุง
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านมุง  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านมุง  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญประชาชนทุกท่าน  เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านมุง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี  2561  เวลา  09.00  น. เป็นต้นไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านมุง  ทั้งนี้  ให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมแต่งกายชุดสุภาพ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ธ.ค. 2561 เวลา 16.09 น. โดย คุณ จีรพัฒน์ จันทรา

ผู้เข้าชม 78 ท่าน