กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านมุง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
 
 
 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านมุง สังคมดี เศรษฐกิจดี คุณภาพชีวิตดี มุ่งพัฒนา โปร่งใส ให้โอกาสประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การรายงานแผนรณรงค์ \\\"แยกก่อนทิ้ง\\\" ในระบบข้อมูลกลางรณรงค์ \\\"แยกก่อนทิ้ง\\\" ในระบบข้อมูลกลาง อปท. ในระบบ info ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 67 ลว 5 ก.พ. 62 [ 6 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 269 
การขับเคลื่อนนโยบายวาระจังหวัด \\\\\\\"พิษณุโลกสะอาด\\\\\\\" ของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 87 ลว 6 ก.พ. 62 [ 6 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 248 
การยกเลิิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) ที่ พล 0023.1/ว7374 ลว .28 ธ.ค. 61 [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 624 
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว7262 ลว.27 ธ.ค.61 [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 455 
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน \\\"แยกก่อนทิ้ง \\\"จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7228 ลว 26 ธ.ค. 61 [ 26 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 754 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่2/2562 เมื่อวันที่ 28 กพ. 62 ลว 21มีค.62 [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
สำนักงานที่ดิน จัดส่งรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว172 ลว 21 มี.ค 62 [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ที่ พล 0023.2/ว1933 ลว 20มี.ค62 [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งกิโลเมตร และสรุปคำถามคำตอบ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว170 ลว 20 มี.ค. 62  [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. ด่วนที่สุด พล 0023.5/ว1914 ลว 20 มี.ค.62  [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 34 
การกำหนดเหตุความจำเป็นอย่างยิ่งกรณีการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ ที่ พล 0023.2/ว1897  [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 50 
การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและ ศพด. ของ อปท.  [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 48 
หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ ที่ พล 0023.3/ว1903 ลว 20 มี.ค. 62  [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 24 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลและพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์  [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 29 
บัญชีมอบหมายภารกิจพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดพิษณุโลก  [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 70 
ขอเชิญร่วมประชุมการเตรียมการจัดทำน้ำอภิเษก เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดพิษณุโลก  [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 53 
การเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว1856 ลว 18 มี.ค.62  [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 36 
แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 การกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล0023.3/ว1857 ลว 18 มี.ค. 62  [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 51 
ขอส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562 ด่วนที่าุด ที่ พล 0023.3/ว1854 ลว 18 มี.ค.62  [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 30 
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ที่ พล 0023.3/ว167 ลว 18 มี.ค.62  [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 69 
 
 
การคัดเลือกลูกเสือเนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 และกำหนดการรับมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1202  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1018 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 20 มี.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1213  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1211  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กยผ. มท 0815.4/ว1210  [ 20 มี.ค. 2562 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว53  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1201  [ 20 มี.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1208  [ 20 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตักและฐานรากในการจ้างก่อสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1193  [ 20 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1192  [ 20 มี.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1197 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มี.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1198  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กสล. มท 0820.2/ว1031  [ 19 มี.ค. 2562 ]
แนววินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในประเด็นเกี่ยวกับการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุประจำกองแต่ละกอง สน.คท. มท 0808.2/ว1065  [ 19 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1072  [ 19 มี.ค. 2562 ]
การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ กพส. มท 0810.6/ว1082  [ 19 มี.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนเป้าหมายการประเมินของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดส่งใบลงทะเบียนอบรม และข้อมูลผู้ประสานงานของโรงเรียน ทาง QR Code ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1071 [เอกสารแนบ]  [ 19 มี.ค. 2562 ]
รายงานข้อมูลผลการบริหารจัดการขยะเปียกในพื้นที่ ด่วนที่สุด กสล. มท 0820.2/ว1089 [คู่มือ] [เอกสารแนบ]  [ 19 มี.ค. 2562 ]
โครงการการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว1067  [ 19 มี.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.3/ว1085  [ 19 มี.ค. 2562 ]
แนวทางในการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1059  [ 19 มี.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1040  [ 19 มี.ค. 2562 ]
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1049  [ 19 มี.ค. 2562 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1069  [ 18 มี.ค. 2562 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว26  [ 18 มี.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
อบต.ดอนทอง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดทำโครงการฝายหลวงประชารัฐ [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.หินลาด กิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2562 [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บึงพระ การออกรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บึงพระ ขอความร่วมมือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าบ้าน [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ท้อแท้ วันพูธที่ 20 มี.ค. 62 กองคลัง อบต.ท้อแท้ ออกบริการตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.ท้อแท้ วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 17.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ ได้มอบหมายใ [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.วังพิกุล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคาร ศพด.ม.7 [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังพิกุล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 สายบ้านนายแพ [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าทอง ราคากลางงานจ้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ริมแม่น้ำน่านต่อจา [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.ท่าทอง ประกาศเทศบาลตำบลท่าทอง เรื่อง ประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบา [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.ท่าทอง ราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมูที่ 4 ซอยจูงนาง 3 ตำบลท่า [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.ท่าทอง ประกาศเทศบาลตำบลท่าทอง เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หม [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณษและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
 
 
อบต.ดอนทอง ตอนนี้ใครเป็นนายกอ.บ.ต.หรอครับ (21 มี.ค. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก นักจัดการงานทั่วไป/นักทรัพย์ฯ/นักวิเคราะห์ฯอำเภอเมืองว่างกรุณาแจ้งด้วยค่ะ (21 มี.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก นักทรัพยากรบุคคลหรือนักจัดการงานทั่วไป (21 มี.ค. 2562)    อ่าน 351  ตอบ 4
อบต.ดอนทอง เล่นสล็อตออนไลน์ฟรีเครดิตแล้วได้เงินแน่นอน (20 มี.ค. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 0
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามว่าวัดเนินสว่างสามัคคีธรรม มีการทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระอุโบสถหรือเปล่า (18 ม.ค. 2562)    อ่าน 3351  ตอบ 17  
ต้องการขายที่ดิน 4 ไร่ 280000 บาทใกล้เคียงราคาประเมิน เป็นฉโนด (30 ส.ค. 2561)    อ่าน 4741  ตอบ 5  
ขอเบอร์ติดสำนักงานหน่อยครับ (25 มิ.ย. 2561)    อ่าน 200  ตอบ 0  
มีพระวัดเนินสว่าง สามัคคีธรรม ม.7 ตำบลบ้านมุง มาเรี่ยไรเงิน มีการจัดงานไหมครับ (8 ก.พ. 2561)    อ่าน 375  ตอบ 0  
 


 
 
 
  
 
 

มะปรางไข่ไก่พันธุ์ดี

น้ำตกขุนห้วยเทิน
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  คุณอยากให้เทศบาลตำบลบ้านมุง พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
  การให้บริการ
 
เริ่มนับ วันที่ 9 ก.ค. 2552