HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
 


นายวริศ วานิชพิพัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านมุง


นายสำเภา แจ่มสว่าง
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านมุง
 
 


นางธัญวรัตม์ โสภาวัง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวตรีนุช สินตาวิสุทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางวิไลวรรณ บัวผัน
นักพัฒนาชุมชน


นายสัญญา ต่อยนึ่ง
นักทรัพยากรบุคคล


-ว่าง-
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ


นายพชร ทองมีมาก
ลูกจ้างประจำ (เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางบุญยืน ซ้อนพุฒ
ลูกจ้างประจำ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร)