HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ราคากลาง อบต.มะตูม   อบต.มะตูม ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแหลมลาด ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก   15 พ.ย. 2561 1
ราคากลาง อบต.มะตูม   อบต.มะตูม ประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางตั้งแต่ที่นาของนางสุทินนา น่วมชุ่ม ถึงที่นาของ นายเรียม นาคสอน หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ขอน้ำ ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก   15 พ.ย. 2561 1
ราคากลาง อบต.มะตูม   อบต.มะตูม ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (ช่วงที่ 1) ตั้งแต่ที่นาของนางสาวอัมพร อินมะตูม ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 บ้านท่าไชย ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก   15 พ.ย. 2561 1
ราคากลาง อบต.มะตูม   อบต.มะตูม ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ตั้งแต่ที่บ้านของ นางจรอน มุขเมือง ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 2 บ้านท่าไชย ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก   15 พ.ย. 2561 1
ราคากลาง อบต.มะตูม   อบต.มะตูม ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ตั้งแต่ที่ของนายประเสริฐ มาเขียว ถึงที่ของ นายทุ่ม เรืองทองหมู่ที่ 2 บ้านท่าไชย ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก   15 พ.ย. 2561 1
ราคากลาง อบต.มะตูม   อบต.มะตูม ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ตั้งแต่ทางหลวงชนบทถึงซอยบ้านของนางมาลัย สังฆนัย หมู่ที่ 2 บ้านท่าไชย ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก   15 พ.ย. 2561 2
ราคากลาง อบต.มะตูม   อบต.มะตูม ประกาศราคากลางงานขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากลานตากผลผลิตทางการเกษตรถึงถนนทางหลวงชนบท สาย พล 2011 หมู่ที่ 1 บ้านมะตูมตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก   15 พ.ย. 2561 2
ราคากลาง อบต.มะตูม   อบต.มะตูม ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนดินลูกรังตั้งแต่นาของนางนิศารัตน์ จงจิตร ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่บ้านของนายนิยม กันจิตร หมู่ที่ 6 บ้านแหลมลาด ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก   15 พ.ย. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มะตูม   องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านมะตูม   15 พ.ย. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นครไทย   ประกาศ เรื่อง ข้อมูลสถิติประชากรและบ้าน ประจำเดือน ตุลาคม 2561    15 พ.ย. 2561 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2675/td>