HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล ถ.9-001 สายบ้านลำภาศ-คลองหวายโป่ง ม.6 บ้านหัวเขา จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร   30 ต.ค. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านมุง เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   25 ต.ค. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านมุง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   25 ต.ค. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศงาน E1/2562 โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล. ถ.9-001 สายบ้านลำภาศ – คลองหวายโป่ง หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก    10 ต.ค. 2561 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศยกเลิกโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัสท์ติดคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.9-001 สายบ้านลำภาศ – คลองหวายโป่ง หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก   8 ต.ค. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พล ถ.9-001 สายบ้านลำภาศ-คลองหวายโป่ง ม.6 บ้านหัวเขา   27 ก.ย. 2561 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านมุง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านมุงสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561   31 ก.ค. 2561 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านมุง หมู่ที่ ๒ บ้านมุงใต้   25 มิ.ย. 2561 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   12 มิ.ย. 2561 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560   11 มิ.ย. 2561 32
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18