กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านมุง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
 
 
 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านมุง สังคมดี เศรษฐกิจดี คุณภาพชีวิตดี มุ่งพัฒนา โปร่งใส ให้โอกาสประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอปรับชื่อแผนปฏิบัติการ 60 วัน \\\"แยกก่อนทิ้ง\\\" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 194 ลว 10 ม.ค. 62 [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 131 
การยกเลิิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) ที่ พล 0023.1/ว7374 ลว .28 ธ.ค. 61 [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 278 
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว7262 ลว.27 ธ.ค.61 [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 227 
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน \\\"แยกก่อนทิ้ง \\\"จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7228 ลว 26 ธ.ค. 61 [ 26 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 415 
เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7220 ลว 26 ธ.ค. 61 [ 26 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 218 
แนวทางการแก้ไขปัญหายาพาราราคาตกต่ำด้วยมาตรการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐใช้ยางพาราไปดำเนินการตามโครงการต่างๆ ด่วนที่สุด ที่่ พล 0023.3/ว642 ลว 13 ธ.ค.61 [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 176 
การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือฯ [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
การขับเคลื่อนนโยบายวาระจังหวัด พิษณุโลกสะอาด ของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 25 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ที่ พล 0023.5/ว32 ลว 18 ม.ค.62  [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 30 
บัญชีนวัตกรรม ที่ พล 0023.5/ว28 ลว 18 ม.ค. 62  [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 18 
ซ้อมความเข้าใจในการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 (3) [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) และสูตรงานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสำหรับงานถนนท้องถิ่น  [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจอาะจง พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 31 ลว 18 ม.ค. 62  [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 29 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2561 ที่ พล 0023.2/ว403 ลว 18 ม.ค.62  [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 24 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว398 ลว 18 ม.ค. 62 [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 399 ลว 18 ม.ค. 62 [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ที่ พล 0023.2/ว365 ลว 17 ม.ค.62  [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 50 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ที่ พล 0023.2/ว 366 ลว 17 ม.ค.62  [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 51 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่2 (ม.ค. - มี.ค. 62) ที่พล 0023.2/ว324 ลวท 16 ม.ค. 62 [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 78 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทะเบียน สำนักทะเบียนท้องถิ่น  [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 37 
 
 
ขอตรวจสอบข้อมูลหอกระจายข่าวของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว231  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2562 ]
การแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว218  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว219  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ กค. มท 0803.3/ว217  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว179  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว185 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/1211-1215 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/1380-1423 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1140-1210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
กำหนดการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว199  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว198 [แบบฟอร์มฯ]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 สน.คท. มท 0808.5/ว170 [บัญชีรายชื่อใหม่] [บัญชีรายชื่อเก่า] [บัญชีราย อปท.]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว194  [ 16 ม.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว109  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562) สน.คท. มท 0808.2/976-1051 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของสำนัก/กอง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว143  [ 15 ม.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ในรุ่นที่ 1-6 สน.บถ. มท 0809.4/ว173 [รายชื่อ]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในรุ่นที่ 4-10 สน.บถ. มท 0809.4/ว174 [รายชื่อ]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1052-1127 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว155 [เทศบาล อบต. เมืองพัทยา] [อบจ.]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอส่งสารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2562) กศ. มท 0816.3/ว178  [ 15 ม.ค. 2562 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว3  [ 15 ม.ค. 2562 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว2  [ 15 ม.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
อบต.วัดพริก ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวัดพริก [ 19 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.วัดพริก โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.ปลักแรด ขอยกเลิกประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการ และขอยกเลิกประกาศราคากลางในการจัดซื้อจ [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.ปลักแรด ขอยกเลิกประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการ และขอยกเลิกประกาศราคากลางในการจัดซื้อจ [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.ปลักแรด ขอยกเลิกประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการ และขอยกเลิกประกาศราคากลางในการจัดซื้อจ [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.หอกลอง โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ และจัดกิจกรรมจิตอาสา \\\"เราทำความดี ด้วยหัวใ [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คระยะและซ [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ดงประคำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.บางระกำ ร่วมประชุมการกำกับดูแลแก้ไขปัญหาความยากจนอำเภอบางระกำ และจัดเตรียมกางเต้นท์เพื่อ [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.ดงประคำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ ส่งงบทดลอง,งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.วัดพริก ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพพร [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.สนามคลี โครงการจัดงานพัฒนาศักยภาพเด็ก ประจำปี พ.ศ.2562 [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 20 
อบต.วัดพริก ประชุมร่วมบูรณาการผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นและหน่วยงานราชการในพื้นที่ ครั้งที่ 4 ปี [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
ทต.หัวรอ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.ชุมแสงสงคราม กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม นำเครื่องจักรออกดำเนินการปรับปรุงซ่อมแ [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
 
 
อบต.ท่าโพธิ์ เว็บไซต์ อบต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 ม.ค. 2562)    อ่าน 299  ตอบ 3
ทต.หัวรอ น้ำประปา (19 ม.ค. 2562)    อ่าน 354  ตอบ 1
ทต.บ้านมุง สอบถามว่าวัดเนินสว่างสามัคคีธรรม มีการทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระอุโบสถหรือเปล่า (18 ม.ค. 2562)    อ่าน 3198  ตอบ 17
สถ.จ.พิษณุโลก เจ้าพนักงานสาธารณสุขในพิษณุโลกมีที่ไหนว่างบ้างคับ (17 ม.ค. 2562)    อ่าน 432  ตอบ 8
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามว่าวัดเนินสว่างสามัคคีธรรม มีการทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระอุโบสถหรือเปล่า (18 ม.ค. 2562)    อ่าน 3198  ตอบ 17  
ต้องการขายที่ดิน 4 ไร่ 280000 บาทใกล้เคียงราคาประเมิน เป็นฉโนด (30 ส.ค. 2561)    อ่าน 4639  ตอบ 5  
ขอเบอร์ติดสำนักงานหน่อยครับ (25 มิ.ย. 2561)    อ่าน 142  ตอบ 0  
มีพระวัดเนินสว่าง สามัคคีธรรม ม.7 ตำบลบ้านมุง มาเรี่ยไรเงิน มีการจัดงานไหมครับ (8 ก.พ. 2561)    อ่าน 310  ตอบ 0  
 


 
 
 
  
 
 

มะปรางไข่ไก่พันธุ์ดี

น้ำตกขุนห้วยเทิน
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  คุณอยากให้เทศบาลตำบลบ้านมุง พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
  การให้บริการ
 
เริ่มนับ วันที่ 9 ก.ค. 2552